Odlehčovací služba

Motto: „Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby všichni naši klienti cítili jistotu a žili smysluplný a důstojný život.

Jak požádat o službu

Odlehčovací služba(OS) je jednou ze služeb příspěvkové organizace Městské správy sociálních služeb Kadaň. Jejím zřizovatelem je Město Kadaň. V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je oprávněna jednat ve všech záležitostech organizace.
OS je pobytovou službou s celoročním provozem. Služba je určena především těm seniorům, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí za podpory a pomoci svých blízkých a v případě potřeby odlehčení rodině, mohou na nezbytně nutnou dobu využít OS.
OS je nedílnou součástí Domova pro seniory, který se nachází ve městě Kadani v ulici Věžní č.p.958. Jde o částečně novou, částečně zrekonstruovanou budovu, která byla otevřena v květnu roku 2007. Jde tedy o nový, krásný, bezbariérový objekt vyhovující moderním trendům v péči o seniory, který je navíc umístěn v nádherné zahradě. Pro OS je vyhrazen pokoj se 4 lůžky, určenými pro krátkodobé či denní pobyty klientů.

Posláním Odlehčovací služby
je zajistit pečujícím rodinám či blízkým po nezbytně dlouhou dobu péči o jejich blízkého. Poskytujeme denní nebo krátkodobé pobytové služby a sociální péči osobám v sociálně nepříznivé situaci, které vzhledem ke svému věku a změnám zdravotního stavu potřebují péči nebo pomoc druhé osoby. Seniorům ohroženým sociálním vyloučením umožňujeme pobyt mezi svými vrstevníky, s možností návratu zpět do domácího prostředí.

Cílovou skupinou
jsou senioři od 62 let obou pohlaví, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Odlehčovací služba je určena především zájemcům z Kadaně a přilehlých obcí.

Cíle Domova pro seniory:

 1. Úleva pečující rodině
 2. Podpora v oblastech životních potřeb
 3. Zajištění důstojného života
 4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností
 5. Aktivizační a společenské vyžití
Zásady Domova pro seniory:
 1. Ochrana práv klientů
 2. Důstojnost
 3. Soběstačnost
 4. Spolupráce
 5. Individuální přístup
 6. Uplatňování moderních metod v ošetřovatelském procesu

Úplné znění standardu č.1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb pro Odlehčovací službu je k dispozici v Domově pro seniory Kadaň.
Vytvořeno 24.6.2021 12:13:31 | přečteno 1677x | Ondřej Oliva
load